МІЖНАРОДНА АКАДЕМІЯ БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ

Jan072018

Вимоги

щодо оформлення статей до опублікування у науково-технічному збірнику

“ВІСНИК МІЖНАРОДНОЇ АКАДЕМІЇ БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ»

1. Текст статті слід підготувати у редакторі WORD, формат А4, шрифт – TIMES NEW ROMAN, розмір шрифту 12, інтервал між рядками – 1,0, абзац – 1,3. Поля:20 ммзі всіх сторін. Обсяг рукопису: – 4–5 повних сторінок, включаючи рисунки, таблиці, спісок літератури. Нумерація сторінок – зверху по центру.

2. Структура тексту: зліва вказується код УДК, набраний шрифтом 12 pt А Нижче зліва через один інтервал прописними літерами напівжирними друкується прізвище та ініціали автора(ів). Кількість авторів – не більш як два. Далі праворуч (за прізвищем) звичайними літерами друкується вчене звання, ступінь, а також звання для членів Академії. З наступного рядка зліва курсивом звичайними літерами зазначають назву організації та назву міста і країни. Далі через два інтервали по центру прописними (напівжирними) літерами вказують назву доповіді. Через один інтервал надають коротку анотацію (до 5 рядків) і ключові слова трьома мовами (українською, російською, англійською).

Ключові слова друкуються після анотації та починаються з прописної літери «Ключові слова»-«Ключевые слова»-«Key words»: двокрапка (шрифт напівжирний, курсив, 12 пт). Далі 5-8 ключових слів публікації (звичайний курсив). Далі через один інтервал – основний текст статті.

3. Якщо стаття має розділи, спочатку ставлять номер, крапку, а потім через 1 пробіл назву розділу шрифтом – 12 pt без крапки у кінці.

4. Ілюстрації (фотографії, креслення, схеми, графіки) і таблиці надають у статті безпосередньо після тексту, де вони згадані вперше, або на наступній сторінці. Посилання у статті на наведені ілюстрації й таблиці подають послідовно в межах статті.

Стиль ілюстрацій: для ілюстрацій шрифт Times New Roman 12 pt Ж, звичайний, без абзацного відступу, вирівнювання по ширині. Написи, що пояснюють ілюстровані матеріали, повинні бути безпосередньо під ними.

У  рисунках просимо не використовувати лінії товщиною менш як 0,5 pt.

5. Формули до тексту повинні бути набрані в редакторі формул. Для редактора формул параметри такі: рядкові, прописні грецькі літери та символи – шрифт Symbol, останні – Times New Roman. Розміри: великий індекс 12 pt, малий індекс 8 pt. Розміщувати по середині рядка безпосередньо після згадування їх у тексті. Між формулами у тексті передбачено по одному вільному рядку. Номер формули вирівнюють по правому боку аркуша на рівні відповідної формули в круглих дужках. Нумерацію формул здійснюють послідовно у межах статті.

6. Пояснення значень символів і числових коефіцієнтів подають безпосередньо під формулою у тій послідовності, за якою їх наведено у формулі. Перший рядок пояснення слід починати без абзацу зі слова “де” без двокрапки.

7. Надані у статті розмірності значень усіх змінних параметрів наводять відповідно до міжнародної системи одиниць SI.

8. Скорочення слів та словосполучень здійснюють відповідно до діючих стандартів з поясненнями.

9. Посилання у тексті на джерела інформації зазначають порядковим номером, який наведено у квадратних дужках.

10. Список літератури розміщують безпосередньо після тексту статті через 2 рядки шрифтом12 pt і через рядок безпосередньо самі джерела у порядку посилань за текстом. Починається список ключовим словом «Література», набраним звичайними літерами (шрифт – напівжирний,12 pt).

11. Примітки до тексту і таблиць нумерують послідовно у межах однієї сторінки. Якщо є одна примітка, то її не нумерують і після слова “Примітка” ставлять крапку та зазначають текст примітки. З цією метою можна також використовувати позначку *, за текстом.

12. Статтю надсилають електронною поштою за адресою nataliia171299@gmail.com. На останній сторінці статті надають телефони та поштова адреса автора (рів) для встановлення за необхідністю контактів, особистий підпис(и) та дата надсилання статті.

14. Зміст доповіді визначається авторами.

Дякуємо за співпрацю

Організаційний комітет конференції

 

You can follow any responses to this entry through the RSS feed. Both comments and pings are currently closed.

Коментування заборонено.