Левченко Олег Григорович, доктор технічних наук, професор

Завідувач кафедри охорони праці, промислової та цивільної безпеки

Фахівець в галузі охорони праці та безпеки життєдіяльності

Народився 8 вересня 1956 року. В 1980 році закінчив Київський політехнічний інститут (хіміко-технологічний факультет) за спеціальністю хімічна технологія в’яжучих матеріалів, спеціалізація − електродно-флюсове виробництво. Свою наукову діяльність почав в Інституті електрозварювання ім. Е. О. Патона НАН України, займаючись проблемами охорони праці й екології у зварювальному виробництві. Пройшов шлях від інженера до завідуючого структурного наукового відділу проблем охорони праці й екології у зварювальному виробництві ІЕЗ ім. Е. О. Патона.

З 2003 року працює в НТУУ «КПІ» на посаді професора кафедри охорони праці, а з 2007 року  − завідувач кафедри «Охорони праці, промислової та цивільної безпеки».

В 1988 році О. Г. Левченко отримав науковий ступінь кандидата технічних наук, в 2001 році – вчене звання старшого наукового співробітника, в 2002 році – науковий ступінь доктора технічних наук, а в 2014 році – вчене звання професора.

Основні напрямки наукової діяльності: вивчення шкідливих та небезпечних виробничих факторів зварювального виробництва; теоретичні основи процесів утворення зварювальних аерозолів; дослідження гігієнічних характеристик процесів зварювання, зварювальних матеріалів і способів зварювання; розробка методів і засобів нейтралізації шкідливих речовин, що надходять у повітря виробничих приміщень, технологічних і санітарно-технічних заходів щодо мінімізації шкідливих виділень у повітря робочої зони; дослідження фільтруючих матеріалів для засобів захисту зварників і навколишнього середовища; створення нових високоефективних фільтровентиляційних  агрегатів та засобів індивідуального захисту; проблеми електромагнітної безпеки зварників (визначення рівнів магнітних полів під час роботи електрозварювального обладнання, розробка методів та засобів захисту працюючих від електромагнітних полів та випромінювань).

Викладацька робота − читає лекції для студентів зварювального факультету на основі створеного ним креативного курсу з охорони праці у зварювальному виробництві; проводить консультації з охорони праці для дипломників.

В результаті виконання поставлених завдань О. Г. Левченко запропонував  цілий комплекс заходів щодо захисту зварників і навколишнього середовища від шкідливого впливу зварювальних аерозолів. На основі виконаних ним досліджень знайшли подальший розвиток уявлення про процеси утворення аерозолів як неминучого результату електродугового процесу, установлено закономірності формування хімічного складу зварювальних аерозолів. При цьому була запропонована математична модель хімічного складу аерозолю, виходячи не тільки з термодинамічних уявлень, але й з урахуванням особливостей випаровування металів зварювальної ванни, тобто нерівноважного переходу компонентів металевого розплаву в аерозоль.

За роки роботи О. Г. Левченко виконав дослідження гігієнічних характеристик практично всіх відомих в Україні й Росії марок зварювальних матеріалів (покритих електродів, зварювальних дротів, флюсів). На основі цього створена інформаційно-пошукова система гігієнічних характеристик зварювальних матеріалів ECO-WELD (Екологія зварювання), що являє собою не тільки базу даних про зварювальні аерозолі, але й базу знань, створених автором, про методи й засоби захисту зварників і навколишнього середовища. Розроблено технологічні рекомендації щодо удосконалювання зварювальних матеріалів і технологій зварювання, а також санітарно-технічні заходи. Для нейтралізації шкідливих речовин виконано дослідження й вибір фільтруючих матеріалів різних видів з метою застосування в системах місцевої вентиляції й засобах індивідуального захисту органів дихання зварників. За участю О. Г. Левченко розроблено нові моделі засобів місцевої вентиляції й індивідуального захисту, організоване серійне виробництво вентиляційних і фільтровентиляційних агрегатів марки «ТЕМП».

О. Г. Левченко багато років керував створеною ним у системі УкрСЕПРО акредитованою випробувальною лабораторією зварювальних аерозолів і засобів захисту зварників, яка виконувала сертифікаційні випробування гігієнічних характеристик зварювальних матеріалів та засобів індивідуального захисту.

У міжгалузевому учбово-атестаційному центрі ІЕЗ ім. Е. О. Патона О. Г. Левченко читає лекції з охорони праці для фахівців-зварників і членів комісій з атестації зварників.

Професор О. Г. Левченко –  член спеціалізованих вчених рад з захисту дисертацій за спеціальністю “Екологічна безпека” при НТУУ “КПІ” і “Охорона праці” при науково-дослідному інституті промислової безпеки та охорони праці”; член вчених рад НТУУ “КПІ” і Інституту енергозбереження та енергоменеджменту НТУУ “КПІ”; член Керівної ради Уповноваженого національного органу з сертифікації виробництв зварних конструкцій, акредитованого зо вимогами Міжнародного інституту зварювання і Європейською зварювальною федерацією; член редакційної колегії наукового збірника «Проблеми охорони праці в Україні» та журналу «Сварщик».

О. Г. Левченко автор більше 300 опублікованих робіт: 2 монографій, 4 навчальних посібників, статей, винаходів, нормативних документів. До публікацій, які характеризують основні напрямки наукових досліджень належать такі:

 1. Левченко О. Г. Сварочные аэрозоли и газы: процессы образования, методы нейтрализации и средства защиты. – Киев: Наукова думка, 2015. − 248 с.
 2. Левченко О. Г. Охорона праці у зварювальному виробництві: Навчальний посібник.- К.: Основа, 2010. – 240 с.
 3. Левченко О. Г. Гігієна праці та виробнича санітарія у зварювальному виробництві: Навчальний посібник.- К.: Основа, 2004. – 98 с.
 4. Левченко О. Г., Метлицкий В. А. Охрана труда при сварке // Сварные строительные конструкции: Справ. изд. В 3-х т. / Под ред. Л. М. Лобанова. – Т.3. – К.: ИЭС им. Е. О. Патона. – 2003. – С. 293-319.
 5. Левченко О. Г., Метлицкий В. А. Современные средства защиты сварщиков. – Киев: Экотехнология, 2001. – 84 с.
 6. Левченко О. Г. Процессы образования сварочного аэрозоля (Обзор) // Автоматическая сварка. – 1996. – №  4. – С.17-22.
 7. Левченко О. Г. Классификация сварочных аэрозолей и выбор методов их нейтрализации // Автоматическая сварка. – 1999. – № 6. – С. 38–41.
 8. Левченко О. Г. Математическое моделирование химического состава и уровня выделения сварочного аэрозоля // Сварочное производство. – 2001.- № 7. – С. 25-28.
 9. Левченко О. Г.  Технологические  способы  снижения  уровня  образования сварочного  аэрозоля  (Обзор)  //  Сварочное производство. – 1998. – № 3. – С. 32–38.
 10. Левченко О. Г. Теоретические основы расчета местной вытяжной вентиляции в сварочном производстве // Экотехнологии и ресурсосбереже-ние. – 2001. – № 4. – С. 71-75.
 11. Левченко О. Г. Совершенствование методов и средств защиты от сварочных аэрозолей // Автоматическая сварка. – 2001.– № 6. – С. 27–33.