Навчальна дисципліна “Охорона праці в галузі” в галузі належить до циклу професійної та практичної підготовки.

Предмет навчальної дисципліни  «Охорона праці  в галузі» – це вивчення актуальних питань охорони праці для конкретної галузі господарської, економічної та науково-дослідної діяльності з урахуванням особливостей майбутньої професійної діяльності випускників, а також досягнень науково-технічного прогресу.

Метою навчальної дисципліни  є формування у майбутніх фахівців (магістрів та спеціалістів) усвідомлення необхідності та компетентностей (здатностей) вирішувати типові завдання з усіх напрямків професійної діяльності на первинних посадах з обов’язковим дотриманням вимог безпеки і стандартів з охорони праці.

Засвоївши програму навчальної дисципліни «Охорона праці в галузі», спеціалісти  та магістри за відповідними напрямами підготовки та спеціальностями мають володіти такими основними професійними компетентностями з охорони праці:

  • застосовувати сучасні методи дослідження та аналізу ризиків, загроз і небезпек на робочих місцях та виробничих об’єктах;
  • забезпечувати управління охороною праці у межах компетенції, обумовленої первинною посадою;
  • оцінювати і корегувати рівень безпеки інфраструктурних складових ресурсного забезпечення діяльності організації (підприємства, підрозділу, окремих процесів);
  • організовувати проведення навчання та перевірку знань з питань  охорони праці;
  • брати участь у розслідуванні нещасних випадків та професійних захворювань;
  • забезпечувати соціальні гарантії працівників у сфері охорони праці.

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 30  годин/ 1 кредит ECTS. Навчальна дисципліна складається з одного однойменного кредитного  модулю. Рекомендований розподіл навчального часу: Денна форма навчання (лекції – 18 год.; СРС – 6 год; семестрова атестація – диф. залік), заочна форма навчання   (лекції – 6 год.; практичні заняття – 2 год.; СРС – 16 год; семестрова атестація – диф. залік).

Зміст нормативної дисципліни «Охорона праці в галузі»: Тема 1. Міжнародні норми в сфері охорони праці; Тема 2. Основні законодавчі та нормативно-правові акти з охорони праці в галузі; Тема 3. Система управління охороною праці в організації; Тема 4. Травматизм та професійні захворювання в галузі. Розслідування нещасних випадків; Тема 5. Спеціальні розділи охорони праці в галузі професійної діяльності (зміст даної теми визначається і корегується кожним викладачем самостійно  з урахуванням існуючої специфіки питань охорони праці  у конкретній галузі); Тема 6. Актуальні проблеми охорони праці в наукових дослідженнях; Тема 7. Основні заходи з пожежної безпеки та профілактики на галузевих об’єктах; Тема 8. Державний нагляд і громадський контроль
за станом охорони праці в галузі; Тема 9. Соціальне страхування від нещасного випадку
та професійного захворювання на виробництві.

Навчально-методичне забезпечення дисципліни

 (визначається і корегується кожним викладачем самостійно  з урахуванням існуючої специфіки питань охорони праці  у конкретній галузі)

  1. Ткачук К.Н., Зацарний В.В., Сабарно Р.В. та інші. Охорона праці та промислова безпека: Посібник. – Київ: Лібра, 2010. –559 с.
  2. Ткачук К.Н., Мольчак Я.О., Каштанов С.Ф., Полукаров О.І. та ін. Управління охороною праці: Навчальний посібник. – Луцьк: 2012. – 287 с.
  3. Ткачук К.Н., Єсипенко А.С., Филипчук В.Л., Полукаров О.І. та ін. Система державного нагляду за промисловою безпекою та охороною праці: Навчальний посібник. – Рівне: 2012. – 384 с.

Опис кредитного модуля «Охорона праці в галузі»

Анотація до конспекту лекцій