ПРОГРАМА

навчальної дисципліни підготовки бакалаврів інженерних спеціальностей університету

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ ДИСЦИПЛІНИ «ОХОРОНА ПРАЦІ ТА ЦИВІЛЬНИЙ ЗАХИСТ»

Левченко О. Г., докт. техн. наук, проф., Полукаров О.І., канд. тех. наук, доц.,
(каф .ОПЦБ КПІ ім. Ігоря Сікорського)

Рішенням Вченої Ради КПІ ім. Ігоря Сікорського, до циклу базової підготовки бакалаврів з усіх інженерних спеціальностей університету, починаючи з 2017/18 навчального року, вводиться комплексна навчальна дисципліна “Охорона праці та цивільний захист»” (ОП та ЦЗ). Концепція цієї дисципліни формувалася як система поглядів, яка склалася на основоположні наукові і теоретичні положення, а також практичні підходи до ґрунтовної підготовки фахівців технічних спеціальностей у сфері професійної, цивільної та побутової безпеки. У відповідності з цією концепцією дисципліна “ОП та ЦЗ” розглядається як міждисциплінарна синтетична сукупність додаткових знань і умінь, необхідність і потреба в яких диктується як загальними соціально значущими виховно-освітніми, так і суто професійними цілями.
Оскільки подальший розвиток цивілізації неминуче пов’язаний з розширенням виробництва, і, як наслідок, з виникненням додаткових видів небезпек, які стосуються кожної окремої людини і суспільства в цілому, то однією з актуальних завдань сьогодення є подальше підвищення науково-освітнього та виховного рівня населення, його здібності й уміння здійснювати комплексну оцінку ступеня загроз і ефективності рівня захисту. З іншого боку, людина є структурною невід’ємною частиною соціально-економічного середовища. І, якщо розглядати державу як соціально-економічну систему, то слід зазначити, що національні втрати в структурі внутрішнього валового продукту (ВВП) багато в чому залежать від освітнього рівня населення. Таким чином, чим вище освітній рівень суспільства взагалі, а в питаннях безпеки життєдіяльності особливо, тим нижче будуть національні втрати (людські, екологічні, економічні, культурні та ін.). Особливості розвитку України в даний час вимагають швидких і ефективних кроків у напрямку корінних реформ в усіх сферах діяльності, в тому числі і в сфері підготовки кадрів з питань безпеки, що зумовили необхідність вирішення даного завдання для нашої країни.
Однією з основних аксіом безпеки є положення про те, що «абсолютної безпеки для людини не буває». За своєю природою небезпеки можуть бути потенційними (прихованими), перманентними (безперервними), тотальними (загальними). Виходячи з цього і визначився певний погляд і підхід до питань формування структури і змісту “ОП та ЦЗ”, як навчальної дисципліни, що має відношення до галузі знань про небезпеки, загроза яких може торкатися кожної людини і вимагає адекватних способів захисту від них в умовах побутовій та виробничій життєдіяльності.
Дана галузь знань ґрунтується на науках про безпеку, які мають спільну основу і, разом з тим, певні складові. Так, охорона праці, як головна складова дисципліни про безпеку для інженерних спеціальностей, включає в себе правові та організаційні основи, виробничу санітарію, виробничу безпеку та пожежну безпеку на виробництві. Цивільний захист, як основа збереження населення й об’єктів інфраструктури в надзвичайних ситуаціях, передбачає захист від катастроф, стихійних лих, воєнних дій тощо; пожежна безпека в свою чергу передбачає безпеку природного середовища, громадських та житлових будівель, сільськогосподарських угідь, транспортних засобів. У певних частинах, звичайно, ці складові безпеки перетинаються, збагачують та взаємодоповнюють одна одну. Виходячи з цього і було вирішено запровадити нову навчальну дисципліну “ОП та ЦЗ”, незабуваючи при цьому і про безпеку життєдіяльності на побутовому рівні.
Таким чином, запропонована дисципліна – це інтегрована навчальна дисципліна гуманітарно-технічного спрямування, яка вивчає загальні закономірності виникнення потенційних небезпек, їх властивості, питання моніторингу й аналізу ризиків, основи санітарно-гігієнічних умов праці та методи профілактики професійних захворювань, загрози, що ведуть до надзвичайних ситуацій, характер їх проявів і дії на людей, тварин, рослини та об’єкти економіки, способи та засоби цивільного захисту населення і територій при виникненні надзвичайної ситуації, питання особистої та колективної безпеки в повсякденних умовах та під час надзвичайних ситуацій і воєнного стану, принципи надання першої долікарської допомоги.
Смислова концепція дисципліни, що запропонована, передбачає в якості основного напрямку вивчення соціально-природно-техногенних аспектів проблеми, проте разом з тим не залишаються осторонь і питання фізіологічної безпеки в складній системі “людина-техніка-середовище”, що більш повно, на наш погляд, відповідає методології системного підходу при формуванні базисних знань в галузі “ОП та ЦЗ”. Надзвичайно важливе значення має також ґрунтовна підготовка майбутнього фахівця в законодавчому, нормативно-правовому та організаційному аспектах охорони праці та цивільної безпеки. Виходячи з цього предметом навчальної дисципліни визначено законодавчі, нормативно-правові, соціально-економічні, інженерно-технічні та санітарно-гігієнічні основи безпеки життєдіяльності, охорони праці та цивільного захисту.
Метою навчальної дисципліни є формування в майбутніх фахівців усвідомлення необхідності та компетенцій вирішувати на первинних посадах типові завдання усіх напрямків професійної діяльності з обов’язковим дотриманням вимог охорони праці, відповідальності за особисту та колективну безпеку у повсякденних умовах та під час надзвичайних ситуацій, особливого та воєнного стану
За результатами вивчення дисципліни бакалаври за відповідними спеціальностями мають бути здатні вирішувати типові професійні завдання з урахуванням вимог охорони праці та цивільного захисту і володіти такими компетенціями:
• використовувати положення законодавчих актів і нормативно-правових документів з охорони праці та цивільного захисту у своїй фаховій діяльності;
• оцінювати санітарно-гігієнічні умови та рівень безпеки праці на окремих робочих місцях і у виробничих приміщеннях;
• виконувати на первинній посаді професійні функції, обов’язки і повноваження з охорони праці, виробничої та цивільної безпеки.
• ідентифікувати шкідливі і небезпечні фактори в побутовому і соціальному середовищі, користуватись основними методами збереження життя і здоров’я, у тому числі в умовах надзвичайних ситуацій.
Основні завдання навчальної дисципліни полягають у набутті студентами наступних знань і умінь:
знання:
• соціально-економічних, законодавчих, нормативно-правових і організаційних основ охорони праці та цивільного захисту;
• сучасних проблем, головних завдань і принципів забезпечення безпеки людини;
• базових положень гігієни праці і виробничої санітарії;
• організаційно-технічних основ виробничої і пожежної безпеки;
• обов’язків і порядку дій в умовах надзвичайних ситуацій та військового стану.
уміння:
у виробничо-технологічній діяльності:
• здійснювати ідентифікацію шкідливих і небезпечних факторів в оточуючому середовищі;
• оцінювати технологічні процеси та обладнання на відповідність вимогам стандартів безпеки і гігієни праці;
• обирати та експлуатувати сучасні засоби колективного та індивідуального захисту;
в організаційно-управлінській діяльності:
• оцінювати виробниче середовище на відповідність санітарно-гігієнічним вимогам, використовувати результати паспортизації санітарно-технічного стану підрозділу та атестації робочих місць;
• оцінювати рівень вибухо-пожежонебезпеки приміщень і забезпечувати відповідність заходів пожежної профілактики, засобів, пристроїв та заходів протипожежного захисту нормативним вимогам;
• проводити і оформлювати інструктажі з охорони праці на робочих місцях;
• проводити необхідні дії при виникненні нещасних випадків під час виконання робіт;
• визначати показники вибухо-пожежної небезпеки приміщень і вибирати перелік і марки первинних засобів пожежогасіння;
• кваліфіковано діяти при виникненні та в умовах аварійних і надзвичайних ситуацій;
• забезпечувати ефективність проведення евакуаційних заходів
• оцінювати гігієнічні характеристики умов праці на робочих місцях.
При формуванні структури і змісту дисципліни “ОП та ЦЗ” враховувалися наступні вимоги навчального процесу: перша  дисципліна формувалася для вивчання студентами з усіх інженерних спеціальностей університету; друга  чітко регламентувався період навчання  один семестр; третя  структура навчального модулю передбачала об’єднання трьох дисциплін: “Безпека життєдіяльності”, “Основи охорони праці”, “Охорона праці в галузі” та “Цивільний захист”; четверта  обсяг дисципліни регламентувався затвердженим Методичною радою КПІ ім. Ігоря Сікорського бюджетом на 120 годин.
Виходячи із зазначених особливостей, необхідності відповідності вимогам діючого законодавства і нормативно-правових актів та відпущеного бюджету часу, дисципліна “ОП та ЦЗ” була сформована з трьох розділів “Безпека життєдіяльності”, “Охорона праці” та”Цивільний захист» із загальним обсягом аудиторних занять 72 години, з яких 36 відведено для лекцій, 36 для практичних робіт (для технологічно небезпечних спеціальностей передбачено 28 годин на практичні і 8 на лабораторні роботи). Підсумковий контроль з дисципліни  диференційований залік.
Наведені положення, які були покладені в основу програми нової дисципліни, не тільки відповідають логіці і практиці підготовки бакалаврів до професійної діяльності, а й повністю узгоджуються з сучасним трактуванням концепції безпеки ООН, передовими світовими тенденціями у сфері гігієни та безпеки праці, вимогам діючого законодавства України з охорони праці і цивільного захисту
Викладена концепція в повному обсязі реалізована в програмі навчальної дисципліни «Охорона праці та цивільний захист», яка була складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів з інженерних спеціальностей, ухвалена Методичною Радою КПІ ім. Ігоря Сікорського (Протокол від 30.04. 2017 р. № 7) і впроваджена у навчальний процес з 1 вересня 2017 року.