Інформація про науково-дослідні роботи, що виконуються на кафедрі у межах робочого часу викладачів за 2023 рік

 2023 року на кафедрі ОППЦБ виконувалося 2 ініціативні наукові роботи, з них зареєстровано в УКРНТЕІ – 2.

1. Д/р 0117U004158. Захист працюючих від небезпечних фізичних факторів під час застосування різних видів електродугового зварювання. Термін виконання 01.2017 – 12.2025. Протокол № 3 від 16.11.2017. Тему продовжено до 2025 року (Керівник – д.т.н. Левченко О.Г.).

Виконується розробка заходів та засобів захисту працюючих від небезпечних фізичних факторів зварювального процесу.

 

2. Д/р 0119U101730. Удосконалення моделей захисного одягу для працівників атомних електричних станцій за методами дизайн-проектування. (Керівник – проф. Третякова Л.Д.). Протокол № 3 від 20.11.2019. Термін виконання роботи: 01.2019 – 12.2025.

2023 року завершених науково-дослідних робіт не має.

 

3. Госпдоговірна НДР (наукові послуги по договору з ПрАТ «ПЛАЗМАТЕК») «Гігієнічна оцінка зварювальних електродів марок «Моноліт РЦ та АНО-36» (Керівник – Левченко О. Г., обсяг фінансування  ‒ 30 тис. грн).

На основі визначення хімічного складу та рівнів виділень шкідливих речовин, що утворюються при зварюванні, встановлено гігієнічний клас зварювальних електродів марок «Моноліт РЦ» (діаметрами 2.0 мм, 2.5 мм, 3.0 мм, 3.2 мм, 4.0 мм та 5.0 мм) та АНО-36 (діаметрами 3.0 мм та 4.0 мм) у відповідності зі стандартом ДСТУ ISO15011-4:2008 «Охорона здоров’я і безпека у зварюванні та споріднених процесах».

Отримано дані для об’єктивної порівняльної гігієнічної оцінки зазначених марок електродів: граничне значення зварювального аерозолю та визначальний токсичний компонент. Встановлено, що дані марки електродів відносяться до помірно небезпечного класу зварювальних аерозолів ‒ 4b. Отримані дані про зварювальні аерозолі оформлено у відповідності до стандарту ДСТУ ISO15011-4:2008 і передано замовнику.

Інформація про науково-дослідні роботи, що виконуються на кафедрі у межах робочого часу за 2021 рік

2021 року на кафедрі ОППЦБ виконувалося 4 ініціативні наукові роботи, З них зареєстровано в УКРНТЕІ – 4, 1 договір про співпрацю з видавництвом «Основа».

Публікації кафедри 2021 року співробітниками кафедри видано такі друковані роботи:

 Статті – 16:

Фахові – 10 (категоря Б – 10).

У закордонних виданнях – 2.

4 публікації, які індексуються міжнародною наукометричною базою даних Scopus.

Інформація про науково-дослідні роботи, що виконуються на кафедрі у межах робочого часу викладачів

за 2020 рік

2020 року на кафедрі ОППЦБ виконувалося 4 ініціативні наукові роботи, З них зареєстровано в УКРНТЕІ – 4, 1 договір про співпрацю з видавництвом «Основа».

Видано:

Монографій – 4, з них англійською мовою – 2

Захищено дисертацій:

Докторських – 0;

Кандидатських – 0.

Опубліковано статей 6:

у фахових виданнях – 4 (категорія Б, В – 4)

Зроблено 8 доповідей на 6 конференціях (з них 8 доповідей на 6 міжнародних), опубліковано 8 тез доповідей (з них  8 міжнародні).

До виконання залучалося:

аспірантів – 1

студентів – 22.

Інформація про науково-дослідні роботи, що виконуються на кафедрі у межах робочого часу викладачів

за 2019 рік  

2019 року на кафедрі ОППЦБ виконувалося 5 ініціативних прикладних наукові робіт за одним пріоритетним напрямом «Фундаментальні наукові дослідження з найбільш важливих проблем розвитку науково-технічного, соціально-економічного, людського потенціалу для забезпечення конкурентоспроможності України у світі та сталого розвитку суспільства і держави» та 1 договір про співпрацю з видавництвом «Основа».

Інформація про науково-дослідні роботи, що виконуються на кафедрі у межах робочого часу викладачів

за 2018 рік  

Основні результати наукових досліджень і розробок за пріоритетними напрямами

2018 року на кафедрі ОПЦБ виконувалося 2 ініціативні прикладні наукові роботи за одним пріоритетним напрямом «Фундаментальні наукові дослідження з найбільш важливих проблем розвитку науково-технічного, соціально-економічного, людського потенціалу для забезпечення конкурентоспроможності України у світі та сталого розвитку суспільства і держави»:

1. Фундаментальні наукові дослідження з найбільш важливих проблем розвитку науково-технічного, соціально-економічного, людського потенціалу для забезпечення конкурентоспроможності України у світі та сталого розвитку суспільства і держави.

За таким напрямом викладачі кафедри виконують таку наукову роботу:

Тема 1. «Захист працюючих від небезпечних фізичних факторів під час застосування різних видів електродугового зварювання» (номер ДР 0112U008405). Термін виконання 2017-2019. Протокол № 3 від 16.11.2017). Керівник – Левченко О.Г. Виконавці: Полукаров Ю.О., Арламов О.Ю., Ільчук О.С. Робота виконується спільно з Інститутом електрозварювання ім. Є.О.Патона НАН України.

Мета роботи – розроблення заходів і засобів для захисту працівників під час застосування різних видів електродугового зварювання.

За результатами робіт опубліковано 3 статі, 15 доповідей на наукових конференціях з публікацією тез. Залучено до роботи 12 студентів.

Тема 2. «Співпраця в проведенні науково-дослідної та видавничої діяльності» (номер ДР 0114U000903), керівник роботи – Третякова Л.Д. (кафедра ОППЦБ), протокол № 5 від 25.12.2013.

Робота виконується спільно з ТОВ «Основа» на безоплатній основі.

Мета роботи – підготовка і видання підручників, монографій, навчальних посібників методичних рекомендацій, матеріалів конференцій з питань охорони праці, промислової та цивільної безпеки, цивільного захисту.

2018 року спільно підготовлено: 3 збірники матеріалів конференцій: шістнадцятої та сімнадцятої Всеукраїнських конференцій «Проблеми охорони праці, промислової та цивільної безпеки». Залучено до роботи 10 студентів.

У звітному році з використанням результатів виконаних робіт видано:

монографій – 4, підручників – 0, навчальних посібників – 1.

Підготовлено до захисту 2 кандидатські дисертації.

Опубліковано  статей: у фахових виданнях – 3, у журналах, що входять до наукометричних баз даних – 3.

 1. Levchenko O.G., Lukianenko A.O., Demetska, O.V., Arlamov O.Y. Influence of Composition of Binder of Electrodes Coating on Cytotoxicity of Welding Aerosols. Materials Science Forum Submitted:, Vol. 927, pp 86-92 (Видання включено до міжнародної науко метричної бази Scopus).
 2. Левченко О. Г., Ільчук О. С. Математичне моделювання процесу оцінювання рівня ефективності управління охороною праці в галузі машинобудування // Науковий журнал «Енергетика: економіка, технології, екологія». − 2017. − Вип. 4. − С. 170–175. (Google Scholar, Index Copernicus, WorldCat).
 3. Мітюк Л.О. Землянська О.В. Полукаров Ю. О. Шкідливі та небезпечні фактори під час ведення зварювальних робіт. Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського. – Кременчук: КрНУ, 2018. – Випуск 1 (108). – С. 130-135.  (Google Scholar, Index Copernicus, WorldCat).
 4. Левченко О. Г., Каштанов С. Ф., Олейник А. П. Инновационные разработки в сфере  безопасности труда // Сварщик. – 2018. – № 3. – С. 49-52 (Журнал видається в Білорусі та РФ).
 5. Ільчук О. С. Застосування методу цілочисельної покрокової оптимізації для зниження виробничого травматизму // Наукові доповіді НУБіП України. Серія “Техніка та енергетика АПК”: збірник наукових праць. − 2018. − Вип. 3 (73) – [Электронный ресурс]. Доступ: http://journals.nubip.edu.ua/index.php/Dopovidi/issue/view/421. (Google Scholar, Index Copernicus, BASE, eLIBRARY, AGRIS, SIS, ResearchBib,  Ulrichsweb, РИНЦ, USJ, MIAR).
 6. Мітюк Л.О.,Землянська О.В. Полукаров Ю.О. Шкідливі та небезпечні фактори під час ведення зварювальних робіт. Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського. – Кременчук: КрНУ, 2018. – Випуск 1 (108). – С. 130-135 (фахове видання).

Зроблено 15 доповіді на 5 конференціях (в т.ч. 5 доповідей на 2 міжнародних), опубліковано 15 тез доповідей, в т.ч. 2 міжнародні.

До виконання залучено 12 студентів.

Публікації кафедри

2018 року співробітниками кафедри видано такі друковані роботи:

Монографії

1   Storozh Y, Kruzhilko O., Maystrenko V., Polukarov O. Information and analytical support improvement for production risk assessment in mining and processing industry Resources and resource-saving technologies in mineral mining and processing. Multi-authored monograph. – Petroșani, Romania: Universitas Publishing, 2018. – 363 р.

2  Каштанов С. Ф. Сучасне законодавство  з безпеки промислового обладнання та продукції. LAP LAMBERT Academic Publishing, Riga Latvia, European Union., 2018.- 136 с.

3   Зацарний В.В., Третякова Л.Д. Безпека людини у сучасних умовах / / за ред. В.В. Березуцького. Харків, ФОП Мезина 2018 – 208 с.

4   Tretiakova L. Mitiuk L. Improvement of the methods of designing the personal protective equipment for the workers of the mining  industry / Multi–authored monograph -  Sofia: PUBLIASH HOUSE “ST. Ivan Rilski’, 2018. -  264 p.

5   Третякова Л., Мітюк Л. Цивільна безпека як чинник розвитку виробничої та невиробничої сфер суспільства. Колективна монографія.  – Луцьк. РВВ Луцького НТУ, 2018.  – 236 с.

Методична література (електронне видання)

1              Левченко О. Г. «Охорона праці та цивільний захист: курс лекцій для студентів зварювального факультету КПІ ім. Ігоря Сікорського». − К.: КПІ ім. Ігоря Сікорського», 2018. − 370 с. 

Статті

Опубліковано 145 статей та доповідей (15 статті і 130 доповідей і тез) у наукових виданнях, з них – 8 у наукометричних виданнях (1 – Scopus) ; 2 – у закордонних виданнях; 10 – у фахових виданнях України.

Інформація про науково-дослідні роботи, що виконуються на кафедрі у межах робочого часу викладачів

за 2017 рік 

2017 року на кафедрі охорони праці, промислової та цивільної безпеки (ОПЦБ) виконувалось 2 ініціативні прикладні наукові роботи за одним пріоритетним напрямом «Фундаментальні наукові дослідження з найбільш важливих проблем розвитку науково-технічного, соціально-економічного, людського потенціалу для забезпечення конкурентоспроможності України в світі та сталого розвитку суспільства і держави».

За цим напрямом викладачі кафедри виконують таку наукову роботу:

Тема 1. «Захист працюючих від небезпечних фізичних факторів під час застосування різних видів електродугового зварювання». (номер ДР 0112U008405). Термін виконання 2017–2019. Протокол № 4 від 16.12.2017). Науковий керівник – д.т.н., проф. Левченко О.Г. Виконавці: к.т.н., доц. Полукаров Ю.О., к.т.н., ст. викл. Арламов О.Ю., ст. викл. Землянська О.В. Робота виконується спільно з Інститутом електрозварювання ім. Є.О.Патона НАН України.

Мета роботи – розробка заходів і засобів для захисту працівників під час застосування різних видів електродугового зварювання.

Очікувані результати: поліпшення умов праці зварників, зниження рівня професійної захворюваності, використання результатів у курсі лекцій “Охорона праці” для зварювального факультету. Планується підготовка докторської дисертації.

За результатами робіт зроблено: розроблено нову конструкцію мобільного захисного екрану (МЗЕ) для захисту від ультрафіолетового випромінювання (науковий керівник – Левченко О. Г.; виконавці: Арламов О. Ю., Полукаров Ю. О.)., опубліковано 6 статей, 3 доповіді на наукових конференціях з публікацією тез тез, отримано 1 патент.

Тема 2. Подовження робіт за темою “Розробка енергозберігаючого технологічного обладнання для видобутку гранітних блоків”, що відповідає пріоритетному напряму розвитку науки і техніки “Енергетика та енергоефективність”. Керівник теми – доц. Ковтун І.М. Виконавець – Ковтун А.І.. Термін виконання – 2013-2018 р. Очікувані результати: впровадження розробленої технології видобутку гранітних блоків за допомогою створених агрегатів у виробництво, а також у підготовку дисертаційної робіт, у матеріали лекцій та практичних занять. Планується підготовка статті у фаховому виданні та 2 доповіді на конференціях.

Тема 3. Подовження робіт за темою “Оцінка і вдосконалення напрямів підвищення ефективності управлінської діяльності у галузі охорони праці” (№ д/р 0112U005130), яка виконується спільно з ННДІПБОП у рамках науково-дослідної програми “Розроблення методологічних засад і засобів інформаційно-аналітичної підтримки діяльності Держгірпромнагляду”, (д/р 0111U001613), яка належить до пріоритетного напряму розвитку науки і техніки – “Інформаційні технології та комунікаційні технології”. Керівники теми – к.т.н., доц. Полукаров О.І., д.т.н. Кружилко О.Є. Виконавці: доц. Праховник Н.А. Термін виконання – 2013–2018 роки. Очікувані результати: підвищення ефективності управління і нагляду в сфері охорони праці, рекомендації щодо вдосконалення інформаційно-аналітичної системи Держгірпромнагляду, застосування розроблених матеріалів для викладання тем 4.6 і 4.8 нормативної дисципліни “Охорона праці в галузі”. Передбачається: підготовка щорічно 2 статей у фахових виданнях, 6 доповіді на конференціях.

Теми 4. Виконання науково-дослідної роботи за темою “Обґрунтування вибору ефективних систем теплопостачання виробничих підприємств”, яка виконується по замовленню підприємства з виробництва засобів індивідуального захисту (ПрАТ «Скіф» м. Корсунь-Шевченківський). Керівник – д.т.н. Третякова Л.Д. Виконавці: Зацарний В.В, Луц Т.Є. Качанська Н. Термін виконання – 2017-2018 р. Очікувані результати: проектна розробка системи теплопостачання виробничих і адміністративниж приміщень з використання акумуляційних електрообігрівачів вентиляційних систем з рекуперацією. Передбачається: підготовка щорічно 2 статей у фахових виданнях, 6 доповідей на конференціях.

Тема 5. Виконання науково-дослідної роботи за темою «Безпека використання новітніх освітлювальних приладів у вибухонебезпечному середовищі» на замовлення ТОВ «Союз-Світло». Керівник Гусєв А.Н. Очікувані результати: підвищення ефективності управління і нагляду в сфері охорони праці, Моделювання залежності продуктивності праці від факторів виробничого середовища. Передбачається: підготовка щорічно 1 статей у фахових виданнях, 8 доповідей на конференціях.

Тема 7. Виконання науково-дослідної роботи за темою «Розробка нових типів засобів індивідуального захисту», яка виконується спільно з викладачами Київського університету технології та дизайну на замовлення з ТОВ НВП «Ікар» (м. Київ). Керівник – д.т.н. Третякова Л.Д. Виконавці: Луц Т.Є. Землянська О. Термін виконання – 2017-2019 р. Очікувані результати: розробка нових матеріалів і засобів індивідуального захисту для військовослужбовців, працівників нафтопереробної галузі, працівників атомних електричних станцій. Передбачається: підготовка щорічно 4статей у фахових виданнях, 8 доповідей на конференціях.

Тема 8. Продовжено виконання НДР за темою «Співпраця в проведенні науково-дослідної та видавничої діяльності» (номер ДР 0114U000903). (Кафедра ОПЦБ – керівник Третякова Л.Д.). Протокол № 5 від 25.12.2013.

Робота виконується спільно з ТОВ «Основа» на безоплатній основі.

Мета роботи – підготовка і видання підручників, монографій, навчальних посібників методичних рекомендацій, матеріалів конференцій з питань охорони праці, промислової та цивільної безпеки, цивільного захисту.

2017 спільно підготовлено: 2 збірники матеріалів шістнадцятої та сімнадцятої Всеукраїнських конференцій «Проблеми охорони праці, промислової та цивільної безпеки». Залучено до роботи 10 студентів. 

Публікації кафедри

2017 року співробітниками кафедри видано такі друковані роботи.

Монографія

Мітюк Л.О. Забезпечення промислової та цивільної безпеки в Україні та світі: Управління технології моделі. – 2016. Колективна монографія за наук. ред. проф. Матвійчук Л.Ю. – Луцьк: РВВ Луцького НТУ, 2016.-220с.(Гриф ВР Луцького НТУ).

Навчальний посібник

Третякова Л.Д. Проектування засобів індивідуального захисту працюючих. / Голінько В.І., Третякова Л.Д., Чеберячко С.І. – Д.: Державний ВНЗ «НГУ», 2017. – 181 с. ( Гриф Вченої ради ВНЗ «Національний гірничий університет»)

Статті

Опубліковано 128 статей та доповідей (35 статті і 93 тези доповідей) у наукових виданнях, з них – 12 у наукометричних виданнях; 8 – у закордонних виданнях; 27 – у фахових виданнях України:

 1. Levchenko O.G. and Bezushko O.N. Mathematical modeling of chemical composition of welding fumes in manual arc welding with high-alloyed electrodes // The Paton Welding Journal. – 2017. – № 1. – P. 28-31.
 2. Levchenko O.G. and Kharlamov A.Yu. Mobile protective screen for nonstationary workplaces for manual arc welding// The Paton Welding Journal. – 2017. – № 2. – P. 45-49.
 3. L.D. Tretiakova..Designingofrationalstructureofrangeofinsulatingprotectiveclothingonthebasisoftheprinciplesoftransformation [Текст] / N.V. Ostapenko, M.V. Kolosnichenko, K.L. Pashkevich, T.V. Avramenko // VlaknaaTextil. – 2016. – №4. – Vol. 23. – С. 27-35. СЛОВАЧЧИНА (Збірник включено до наукометричних баз даних Scopus,ChemicalAbstracts, WorldTextileAbstracts, EMDASE, ElsevierBiobase, ElsevierGeoAbstracts). Ckopus.
 4. Стогній Б.С., Сопель М. Ф., Третякова Л.Д. Визначення комутаційного ресурсу високовольтних вимикачів. // Технічна електродінамика – № 1, 2017. 71-81 с. (Збірник включено до наукометричних баз даних Scopus,ChemicalAbstracts, WorldTextileAbstracts, EMDASE, ElsevierBiobase, ElsevierGeoAbstracts).
 5. Larisa Tretiakova.. Numerical Simulation and Experimental Study of Electrostatic Field near Man with Protective Polymeric Clothing. / Alexander Podoltsev, Ostapenko Natalia. / Universal Journal of Electrical and Electronic Engineeringсша. Vol 5(1) 2017. – P.Р. 20–26. This journal has been index edby som ebibliographic data bases (e.g. ProQuest, IndexCopernicus, EBSCO A-to-Z etc).
 6. Левченко О. Г., Безушко О. Н. Математическое моделирование химического состава сварочного аэрозоля при ручной дуговой сварке высоколегированными электродами // Автоматическая сварка. – 2017. – № 1. – С. 35-38.
 7. Левченко О. Г., Арламов А. Ю. Мобильный защитный экран для нестационарных рабочих мест ручной дуговой сварки // Автомат. сварка. – 2017. – № 2. – С. 49-53.

Та інші статті

Наукові конференції 

Зроблено 93 виступи на 15 наукових конференціях і семінарах, в тому числі на міжнародних – 14, за межами України – 3. Кількість співробітників, які брали участь у Міжнародних конференціях – 9.

На кафедрі організовано і відбулася 11-12 травня Шістнадцята Всеукраїнська науково-методична конференція «Охорона праці, промислова та цивільна безпека», на якій зроблено 70 доповідей, зі студентами – 40.

Кількість співробітників кафедри, які взяли участь у конференції – 19.

Кількість студентів, які взяли участь у конференції – 63.

Кількість людей з інших організацій, які взяли участь у конференції – 11

Кількість співробітників КПІ, не працівників кафедри, які взяли участь у конференції – 3.

Інформація про науково-дослідні роботи, що виконуються на кафедрі у межах робочого часу викладачів

 2015 року на кафедрі ОПЦБ виконувалось сім ініціативних прикладних наукових робіт за трьома пріоритетними напрямами «Фундаментальні наукові дослідження з найбільш важливих проблем розвитку науково-технічного, соціально-економічного, людського потенціалу для забезпечення конкурентоспроможності України у світі та сталого розвитку суспільства і держави», «Науки про життя, нові технології профілактики та лікування найпоширеніших захворювань», «Енергетика та енергоефективність» та «Нові речовини і матеріали». Затверджено на засіданні кафедри (Протокол № 3 від 6.11. 2013).

Звітного року з використанням результатів виконаних робіт опубліковано 2 статті, (у фахових виданнях – 1), зроблено 64 доповідей на конференціях та опубліковано 34 тези доповідей. До виконання залучалось 42 студенти.

Пріоритетний напрям 2. Енергетика та енергоефективність

За таким напрямом викладачі кафедри 2016 року виконують таку НДР:

Тема 1. «Розробка енергозберігаючого обладнання для видобутку гранітних блоків». Кафедра ОППЦБ – керівник Ковтун І.М. Виконавці: Козлов С.С., Ковтун А.І. (номер ДР 0112U008405). Термін виконання 2012–2016 рр.

2016 року виконані такі розробки за четвертим етапом роботи.

Розроблено промисловий зразок устаткування, яке дає змогу здійснити руйнування гранітних масивів без застосування вибухів. Проведено його дослідження у промислових умовах. Підготовлено та здійснено промислові випробування  розробленого пристрою  в умовах Катеринівського кар’єру  «Кванта-ЛЧ», який знаходиться у Володарсько-Волинському районі Житомирської області. За результатами експериментів отримані акти виконаних робіт.

За результатами робіт зроблено 2 доповіді у наукових конференціях з публікацією тез.

Результати роботи впроваджено у навчальний процес дисципліни «Охорона праці у галузі» у лекції «Безпека гірничорудних робіт» на ІЕЕ.

Тема 2. «Вибір оптимальної системи теплопостачання підприємства». Кафедра ОППЦБ – керівник Третякова Л.Д. Виконавці: Зацарний В.В., Луц Т.Є., Качинська Н.П. (номер ДР 01114U002426). Протокол № 5 від 25.12.2013. Термін виконання 2014–2016 рр. Робота виконується спільно з ПраТ «Скіф» м. Корсунь (Черкаська обл.) на безоплатній основі.

Вибір системи теплопостачання для опалення і водопостачання адміністративних і виробничих приміщень підприємства «Скіф» м. Корсунь. Виконавці: виклад. Луц Т.Є., Качинська Н.П.

Досліджено умови праці швачок і зварювальників в умовах осінь-зимнього періоду. Здійснено оцінку рівня електромагнітного випромінювання від виробничого устаткування під час його використання. Встановлено, що показники мікроклімату не відповідають нормативним показникам. Виконано розрахунки теплових втрат у виробничих цехах: швейному, зварювальному, зборки меблів, зборки засобів індивідуального захисту та випробувальній лабораторії. Виконано розрахунки теплових втрат у адміністративних приміщеннях і блоку їдальні. За результатами розрахунків визначено доцільність проведення додаткових будівельних робіт з утеплення стін і даху, а також зменшення розмірів віконних проломів.

  Пріоритетний напрям 5. Науки про життя, нові технології профілактики та лікування найпоширеніших захворювань

За таким напрямом викладачі кафедри виконують таку наукову роботу.

Тема 3. «Співпраця з підготовки фахівців з питань охорони праці, проведення спільної навчальної та науково-дослідної діяльності» (номер ДР 0114U000901). (Кафедра ОПЦБ – керівник Гусєв А.М.). Виконавці: Чернушак І., Праховник Н.,

Договір № СС 085/2102. Термін виконання 2013–2016 р. Протокол № 5 від 25.12.2013). Робота виконується спільно з ТОВ «Союз-Світло» на безоплатній основі.

Виконано другий етап «Розробка узагальнених вимог охорони праці до центрів обробки даних в режимі on line» За результатами досліджень зроблено 2 доповіді у наукових конференціях з публікацією тез.

Опубліковано 2 статті. До виконання залучено 38 студентів.

Тема 4. «Співпраця в проведенні науково-дослідної та видавничої діяльності» (номер ДР 0114U000903). (Кафедра ОПЦБ – керівник Третякова Л.Д.).

Робота виконується спільно з ТОВ «Основа» на безоплатній основі.

Мета роботи – підготовка і видання підручників, монографій, навчальних посібників методичних рекомендацій, матеріалів конференцій з питань охорони праці, промислової та цивільної безпеки, цивільного захисту.

2016 року підготовлено: 2 збірники матеріалів дванадцятої та тринадцятої Всеукраїнських конференцій «Проблеми охорони праці, промислової та цивільної безпеки»; надруковано 1 монографію; підготовлено навчальний посібник Зацарний В.В., Праховник Н.А., Землянська О. Безпека життєдіяльності. Навч. посібник. – К.: Основа, 2016. – 253 с. Гриф НТУУ «КПІ».

Залучено до роботи 15 студентів.

    Пріоритетний напрям 6. Нові речовини і матеріали

За таким напрямом викладачі кафедри виконують таку наукову роботу.

Тема 5. «Розробка нових типів засобів індивідуального захисту». Кафедра ОПЦБ – керівник Третякова Л.Д. Виконавці: Луц Т.Є., Качинська Н.П., аспірант Матвійчук Ю. (номер ДР 01114U000902). Термін виконання 2014–2016. Протокол № 5 від 25.12.2013). Робота виконується спільно з ТОВ «Ікар» і Київським національним університетом технологій та дизайну (далі – КНУТД) (Договір № 1/14 від 01.04.2014) на безоплатній основі.

Мета роботи – розробка нових матеріалів і типів засобів індивідуального захисту для робіт в умовах шкідливого виробничого середовища.

2016 року спільно з професором КНУТД та проф. Супрун Н.А. продовжено роботи з розробки структур і вибору технологій виготовлення п’яти типів багатошарового композиційного текстильного матеріалу. Виконано випробування на експериментальній базі КНУТД фізико-механічних, гігієнічних і захисних характеристик матеріалів. Визначено сфери застосування матеріалів. Виготовлено дослідні зразки фільтрувальних курток, які призначено до робіт в умовах виробничого середовища за наявності промислових забруднень пилом, аерозолями та випаровуваннями.

Досліджено захисні і фізико-механічні характеристики матеріалів, розроблених з використанням полівінілхлориду, і на підставі отриманих результатів обґрунтовано можливість їх використання для захисного одягу, призначеного до робіт в умовах радіоактивного забруднення робочого майданчику атомних електричних станцій і прилеглих територій.

Залучено 8 студентів КНУТД, підготовлено 8 магістерських робіт.

Зроблено 6 доповіді у наукових конференціях з публікацією тез.

Опубліковано 4 статті.

Приклади публікацій:

 1. Третякова Л.Д., Колосніченко М.В. Визначення закономірностей побудови гармонійного форменого одягу провідників УКРЗАЛІЗНИЦІ  // Теорія і практика дизайну : зб. наук.пр. – 2016. – Вип. 10: Технічна естетика. – С. 164–177.
 2. Третякова Л.Д., Романюк Р.А., Панасюк В.В. Засоби індивідуального захисту для працівників залізничного транспорту Чотирнадцята всеукраїнська науково-методична конференція (з участю студентів) Проблеми охорони праці, промислової та цивільної безпеки 16-18 травня 2016 р. – К.: Основа, 2016. –С. 420-424.
 3. Третякова Л.Д., Прокопенко І. Д. Захисний одяг від впливу електромагнітного поля Чотирнадцята всеукраїнська науково-методична конференція (з участю студентів) Проблеми охорони праці, промислової та цивільної безпеки 16-18 травня 2016 р. – К.: Основа, 2016. –  С. 425-427.
 4. Третякова Л.Д., Остапенко Н.В. Метод трансформації – як спосіб дизайн-проектування комплектів захисного одягу Чотирнадцята всеукраїнська науково-методична конференція (з участю студентів) Проблеми охорони праці, промислової та цивільної безпеки 16-18 травня 2016 р. – К.: Основа, 2016. –   С. 428-432.

Інноваційна діяльність

В результаті виконання дисертаційної роботи ст. викл. Арламова О. Ю. розроблено конструкцію мобільного захисного екрану (МЗЕ) для локалізації нестаціонарних робочих місць зварників від ультрафіолетового випромінювання, на даному етапі зроблено ескізний проект МЗЕ (науковий керівник – Левченко О. Г.; виконавці: Арламов О. Ю, Полукаров Ю. О.).

Розроблено і впроваджено у виробництво новий формений одяг для провідників пасажирських потягів Укрзалізниці спільно з викладачами КНУТД (наукові керівники проф. Колосніченко М.В. і Третякова Л.Д.; виконавці Луц Т.Є., Приходько І.О.).

З 2012 по 2014 рік співробітниками кафедри виконано 7 науково-дослідних робіт (ініціативних) за чотирма пріоритетними напрямами.

Спільно з Інститутом електрозварювання ім. Є.О. Патона НАН України співробітники кафедри ОПЦБ виконують 1 науково-дослідну роботу.

Спільно ДУ «Національним науково-дослідним інститутом промислової безпеки та охорони праці» НАН України (далі – ННДІПБОП) співробітники кафедри ОППЦБ виконують 1 науково-дослідну роботу.

За такими напрямками викладачі кафедри виконують наступні теми:

Тема 1 «Дослідження залежностей рівнів оптичного випромінювання та шуму зварювальної дуги від способу зварювання та складу зварювального матеріалу» (номер ДР 0112U007283). Термін виконання 2012–2015. Затверджено на засіданні кафедри (Протокол № 5 від 24.11.2011).

Керівник  Левченко О.Г. Виконавці: Полукаров Ю.О., Арламов О.Ю. Робота виконувалась спільно з Інститутом електрозварювання ім. Є.О.Патона НАН (договір № 16/1/13).

Виконано третій етап прикладних досліджень за темою № 16/1/12 «Дослідження оптичного випромінювання та шуму та під час застосування зварювання в захисних газах плавким та неплавким електродом» (виконавці: Левченко О. Г., Арламов О. Ю., Полукаров Ю. О.). Встановлено залежності інтенсивності оптичного та акустичного випромінювань зварювальної дуги під час зварювання в захисних газах плавким та неплавким електродом від відстані до дуги та параметрів режиму зварювання. Отримані результати дозволяють оптимізувати параметри процесу зварювання та умови праці зварників

Отримані результати досліджень використано в курсі лекцій «Охорона праці у зварювальному виробництві».

Зроблено 17 доповідей у наукових конференціях з публікацією тез.

Опубліковано 1 навчальний посібник, 8 статей.

Приклади публікацій:

 1.  Левченко О. Г. Охорона праці у зварювальному виробництві [Текст] / Левченко О. Г., Полукаров О. І. Навчальний посібник з грифом МОН України. Лист № 1/11-18194 від 27.11.2013 р.- К.: Основа, 2014. – 352 с.
 2. Левченко О. Г., Малахов А. Т., Арламов А. Ю. Ультрафиолетовое излучение при ручной дуговой сварке покрытыми электродами // Автоматическая сварка. – 2014. – № 6-7. – С. 155-158.
 3. Левченко О. Г., Кулешов В. А., Арламов А. Ю. Санитарно-гигиеническая оценка шума при ручной дуговой сварке покрытыми электродами // Автомат. сварка. – 2014. – № 9. – С. 47-50.

 

Тема 2 «Розробка енергозберігаючого обладнання для видобутку гранітних блоків». Кафедра ОППЦБ – керівник Фоменко І.О.. Виконавці: Козлов С.С., Ковтун І.М., Ковтун А.І. (номер ДР 0112U008405). Термін виконання 2012–2014.

2014 року виконані такі розробки за третім етапом роботи.

Розроблено промисловий зразок устаткування і проведено його дослідження у промислових умовах. Промислові випробування на кар’єрі «Надгорний» (Житомирська обл.). Результати випробувань зафіксовано у Акті випробувань. Розроблено устаткування дає змогу здійснити руйнування гранітних масивів без застосування вибухів. За результатами розробки отримано 2 патенти:

1. Патент 92446 UA, МПК Е 21С 27/14 Шпуровая вставка для направленого розколу монолітних об’єктів невибуховими розширюючими сумішами / І.О.Фоменко, О.І.Фоменко, А.І.Ковтун: заявники і патентновласники Фоменко І.О., Фоменко О.І., Ковтун А.І. –u 201404049; заявл.16.042014; опубл. 11.08.2014, Бюл. №15. – 5 с.

2. Патент 90941 UA, МПК Е 21С 37/00 Шпуровая вставка для направленого розколу монолітних об’єктів невибуховими розширюючими сумішами / І.О.Фоменко, О.І. Фоменко, А.І.Ковтун: заявники і патентновласники Фоменко І.О., Фоменко О.І., Ковтун А.І. – u 201401103; заявл. 06.02.2014; опубл. 10.06.2014, Бюл. № 11. – 5 с..

Зроблено 6 доповіді у наукових конференціях з публікацією тез.

Опубліковано 1 статтю.

Приклади публікацій.

 1. Фоменко І.О. Керування напрямом тріщиноутворення в шпурах гранітних блоків при використанні невибухових руйнуючих сумішей/ І.О.Фоменко, А.І.Ковтун [Електронний ресурс] // Мат. ІУ міжнародної науково – технічної конференції «Енергетика, екологія, людина»: 22-24 травня 2014р; НТУУ «КПІ», 2014. – С. 131-135.
 2. Ковтун І.М., Фоменко І.О., Ковтун А.І. Розробка та дослідження силових можливостей безпечного та енергозберігаючого агрегату для розколу монолітних об’єктів [Текст] // Проблеми охорони праці в Україні: зб. н. праць. – 201. – Вип. 26. – С. 7-9.

Результати роботи впроваджено у навчальний процес дисципліни «Охорона праці у галузі» у лекції «Безпека гірничорудних робіт» на ІЕЕ.

Тема 3. «Вибір оптимальної системи теплопостачання підприємства». Кафедра ОППЦБ – керівник Третякова Л.Д. Виконавці: Зацарний В.В., Луц Т.Є., Качинська Н.П. (номер ДР 01114U002426). Протокол № 5 від 25.12.2013. Термін виконання 2014–2016. Робота виконується спільно з ПраТ «Скіф» м. Корсунь (Черкаська обл.) на безоплатній основі.

Вибір системи теплопостачання для опалення і водопостачання адміністративних і виробничих приміщень підприємства «Скіф» м. Корсунь. Виконавці: виклад. Луц Т.Є., Качинська Н.П., Зацарний В.В. Аспірант Матвійчук Ю.Н.

Проаналізовано сучасний стан систем опалення і гарячого водопостачання. Визначено техніко-економічні показники роботи системи теплопостачання. Здійснено аналіз паливної бази та систем електропостачання. Проаналізовано чинники, які впливають на рівень тепловитрат у адміністративних і виробничих приміщеннях.

До виконання роботи залучено 8 студентів

Зроблено 2 доповіді у наукових конференціях з публікацією тез.

Опубліковано 1 статтю.

Приклади публікацій.

1. Третякова Л.Д, Луц Т.Є. Енергозберігаючі системи опалення виробничих приміщень. [Текст] Вісник Київського національного університету технології та дизайну: Зб.наук.праць .– КНУТД, 2013, № 6. – с. 262-268.

2. Дослідження тепломасообмінних процесів працівника у засобах індивідуального захисту. [Електронний ресурс] Зб. мат. Одинадцята Всеукраїнська науково-методичної конфер. «Пробле ми охорони праці, промислової та цивільної безпеки». К.: НТУУ КПІ, 2014. – С. 315-318.

 

Тема 4. «Оцінка і вдосконалення напрямів підвищення ефективності управлінської діяльності у галузі охорони праці» (номер ДР 0112U005130). (Кафедра ОПЦБ – керівники Ткачук К.Н., Кружилко О.Є.). Виконавці: Полукаров О.І., Праховник Н.А.(договір № 16/1/12). Термін виконання 2012–2016 р. Протокол № 5 від 24.11.2011). Робота виконується спільно з Державною установою «Національний науково-дослідний інститут промислової безпеки та охорони праці» на безоплатній основі.

2014 року виконувався Етап 2. Аналіз та систематизація методів наукової підтримки управління охороною праці НДР «Оцінка і вдосконалення напрямків підвищення ефективності управлінської діяльності у галузі охорони прац» (№д/р 0112U005130, термін виконання 01.01.16) відповідно до договору № 1/12.

До виконання НДР залучено 12 студентів ІПСА і ФММ.

Матеріали за результатами виконання роботи передано у ННДІПБОП для впровадження в рамках теми ННДІПБОП- 4/11 «Розроблення методологічних засад і засобів інформаційно-аналітичної підтримки діяльності Держгірпромнагляду», (номер ДР 0111U001613) і включення у річний звіт, що підтверджено відповідними документами до закінчення поточного року.

Запропоновано новий підхід до оцінки ризиків травматизму на виробничих підприємствах. Розроблено нові положення щодо створення інформаційно-аналітичної системи обліку шкідливих чинників у транспортних засобах. Запропоновано автоматизовану систему реєстру дозволів для підприємств ззі шкідливими умовами праці.

Результати роботи впроваджено у навчальний процес під час викладання дисципліни «Охорона праці у галузі» на факультетах ФІОТ, ІПСА, ФММ, а також під час виконання розділу «Охорона праці та безпека у надзвичайних ситуаціях» у дипломних проектах спеціалістів та магістерських дисертаціях студентів ІПСА і ФММ.

Зроблено 5 доповідей у наукових конференціях з публікацією тез.

Отримано 13 свідоцтв про авторські права.

Опубліковано 1 навч. посібник, 1 монографію, 13 статей.

Приклади публікацій:

 1. Кацман М.Д. Пожежна профілактика на виробничих об’єктах: Навч. посіб. [Електронний ресурс] / Кацман М.Д, Кружилко О.Є., Зеркалов Д. В.. та ін. – К.: «Основа». 2014. – 372 с.      Гриф МОН України Лист № 1/11- 10432 від 08.07.2014.
 2. Монографія. Прогнозування виробничого травматизму:[Електронний ресурс] / Ткачук К.Н., Кружилко О.Е. – К. «Основа» 2014. – 345с. № рішення НТ ради ДУ «ННДІОППБ» 108, дата 27.03.2014.

Статті

 1. Кружилко О.Є., Майстренко В.В., Ткачук К.Н., Полукаров О.І. Управління ризиком травматизму на виробничих підприємствах Проблеми охорони праці в Україні: Збірник наукових праць. – К.: ДУ «ННДІПБОП», 2013. – Вип. 26- С.3-8 – Фахове видання
 2. Кружилко О.Є. Информационно-аналитические системы как составляющие безопасную эксплуатацию подъемных сооружений Інформаційний бюлетень з охорони праці: К. – ДУ «ННДІПБОП». – 2013. – Вип. №2 ст. 44-50
 3. Майстренко В.В. Перспективы создания информационно-аналитической системы учета вертикального транспорта Інформаційний бюлетень з охорони праці: К. – ДУ «ННДІПБОП». – 2013. – Вип.2. – С. 51-57
 4. Майстренко В.В., Оробченко К.В., Рєпін Н.В. Особенности внедрения информационной системы «Реестр разрешений» Безопасность труда на производстве: Российско-украинский межведомственный сборник статей. – К.: ГУ «ННИИПБОТ» – М.: ФГБУ «ВНИИОЭТ», 2014. – Вып. 1. – С. 128-135
 5. Кружилко О.Є., Дєньгін А.П., Радіонов М.О. Удосконалення інформаційно-аналітичного забезпечення державного нагляду Проблеми охорони праці в Україні: Збірник наукових праць. – К.: ДУ «ННДІПБОП», 2014. – Вип. 27- С.3-8– Фахове видання
 6. Майстренко В.В., Острополець І.А., Мединцева М.О. Вплив стану охорони праці на ефективність трудових ресурсів підприємств поліграфічної галузі Інформаційний бюлетень з охорони праці: К. – ДУ «ННДІПБОП». – 2014. – Вип. 1 (71). – С. 87-95
 7. Кружилко О.Є., Майстренко В.В., Полукарова С.Г., Хороновський М.А. Методика аналізу показників наглядової діяльності на основі матеріалів перевірок Інформаційний бюлетень з охорони праці: К. – ДУ «ННДІПБОП». – 2014. – Вип. 1 (71). – С. 57-61
 8. Майстренко В.В. Особливості інтегральної оцінки показників наглядової діяльності інспекторів вугільних інспекцій Проблеми охорони праці в Україні: Збірник наукових праць. – К.: ДУ «ННДІПБОП», 2014. – Вип. 27- С.85-95 – Фахове видання
 9. Кружилко О.Є., Майстренко В.В., Острополець І.А. Організація та аналіз охорони праці в країнах південно-східного регіону Інформаційний бюлетень з охорони праці: К. – ДУ «ННДІПБОП». – 2014. – Вип. 2 (72). – С. 95-104
 10. Майстренко В.В., Дєньгін С.В., Мороко О.В. Охорона праці як фактор підвищення конкурентоспроможності підприємства Інформаційний бюлетень з охорони праці: К. – ДУ «ННДІПБОП». – 2014. – Вип. 2 (72). – С. 35-43
 11. Кружилко О.Є., Майстренко В.В. До питання попереднього аналізу даних про травматизм та наглядову діяльність у вугільній промисловості Проблеми охорони праці в Україні: Збірник наукових праць. – К.: ДУ «ННДІПБОП», 2014. – Вип. 28- С. 32-39– Фахове видання
 12. Кружилко О.Є. Інформаційно-аналітична система обліку та аналізу виробничого травматизму Інформаційний бюлетень з охорони праці: К. – ДУ «ННДІПБОП». – 2014. – Вип. 3. – С. 130
 13. Майстренко В.В. Оцінка ефективності державного нагляду за охороною у вугільній галузі (науково – метрична стаття) Наукове видання «Управління розвитком складних систем»: Збірник наукових праць. – К.:КНУБА, 2014. – Вип. 17. – С. 95-99 – науково-метричне видання

Тема 5. «Співпраця з підготовки фахівців з питань охорони праці, проведення спільної навчальної та науково-дослідної діяльності» (номер ДР 0114U000901). (Кафедра ОПЦБ – керівник Гусєв А.М.). Виконавці: Чернушак І., Праховник Н.,

Долгий Є. Договір № СС 085/2102. Термін виконання 2013–2016 р. Протокол № 5 від 25.12.2013). Робота виконується спільно з ТОВ «Союз-Світло» на безоплатній основі.

Виконано перший етап «Розробка рекомендацій щодо вибору та використання новітніх енергоощадних систем штучного освітлення для виробничих приміщень з вибуховопожежною небезпекою». За результатами досліджень Зроблено: 4 доповіді у наукових конференціях з публікацією тез.

Підготовлено 1 статтю. Залучено 25 студентів і підготовлено 2 розділи у магістерських дисертаціях.

Тема 6. «Співпраця в проведенні науково-дослідної та видавничої діяльності» (номер ДР 0114U000903). (Кафедра ОПЦБ – керівник Зеркалов Д.В.). Виконавці: Полукаров О.І., Праховник Н.А. доц. Каштанов С.

доц. Демчук Г. В. Викладачі: Ільчук О, Н.П.Чикунова-Васильєва Н, аспірант Матвійчук Ю. Термін виконання 2013–2018 р. Протокол № 5 від 25.12.2013. Робота виконується спільно з ТОВ «Основа» на безоплатній основі.

Мета роботи – підготовка і видання підручників, монографій, навчальних посібників методичних рекомендацій, матеріалів конференцій з питань охорони праці, промислової та цивільної безпеки, цивільного захисту.

Залучено до роботи 10 студентів.

2014 року спільно підготовлено: 7 навчальних посібників з грифом МОН; 8 монографій з грифами науково-навчальних установ; 2 збірники матеріалів Десятої та Одинадцятої Всеукраїнських конференцій “Проблеми охорони праці, промислової та цивільної безпеки”.

Приклади видавництва навчально-методичної та науко-технічної літератури у електронному вигляді:

 1. Навч.посіб. Безпека життєдіяльності (електрон). грифом МОН України Лист 1/11- 8930 від 10.06.2014. /Д.В.Зеркалов, Т.Є.Луц, Н.Ф.Качинська, О.С.Ільчук, Н.П.Чикунова-Васильєва.- К.:Основа, 2014. – 364 с. [Електронний ресурс].
 2. Левченко О. Г. Охорона праці у галузі / Левченко О. Г., Зеркалов Д. В. , Полукаров О. І., Гусев А. М., Арламов О. Ю., Демчук Г. В. Навчальний посібник з грифом МОН України. Лист № 1/11-6578 від 05.05.2014 р.- К.: Основа, 2014. – 384 с. – [Електронний ресурс].
 3. Ткачук К.Н, Зацарний В.В. Основи охорони праці:Підручник. 3-тє видання, доповнене та перероблене. Гриф МОН лист від 27.11.2013 No 1/11-18234 – К. Основа, 2014. – 456 с. [Електронний ресурс].
 4.          Зеркалов Д. В. та ін. Пожежна профілактика на виробничих об’єктах. Навчальний посібник. – К.: «Основа». 2014. – 372 с    грифом МОН України Лист № 1/11- 10432 від 08.07.2014. [Електронний ресурс].
 5. Охорона праці у галузі. Навч. посіб. для студентів спеціальностей гуманітарного профілю. (Електрон)/ О.Г. Левченко, Д. В. Зеркалов, О. І. Полукаров,А. М. Гусев, О. Ю. Арламов, Г. В. Демчук.. / За ред. Д. В. Зеркалова. — К.:«Основа». 2014. — 384 с. Гриф. МОН. лист від 08.07.2014 No 1/11-10446. [Електронний ресурс].
 6.          Зеркалов Д. В. та ін. Цивільний захист. Навчальний посібник. електрон грифом МОН України Лист№ 1 /11 – 7212 від 14.05.2014. – К.: «Основа». 2014. – 262 с. [Електронний ресурс].

Тема 7. «Розробка нових типів засобів індивідуального захисту». Кафедра ОПЦБ – керівник Третякова Л.Д. Виконавці: Луц Т.Є., Качинська Н.П., Зацарний В.В. Аспірант Матвійчук Ю. (номер ДР 01114U000902). Термін виконання 2014–2016. Протокол № 5 від 25.12.2013). Робота виконується спільно з ТОВ «Ікар» і Київським національним університетом технологій та дизайну (далі – КНУТД) (Договір № 1/14 від 01.04.2014) на безоплатній основі.

Мета роботи – розробка нових матеріалів і типів засобів індивідуального захисту для робіт в умовах шкідливого виробничого середовища.

2014 року спільно зі професором КНУТД          Супрун Н.А. розроблено структуру і вибрано технологію виготовлення п’яти типів багатошарового композиційного текстильного матеріалу. Виконано випробування на експериментальній базі КНУТД фізико-механічних, гігієнічних і захисних характеристик матеріалів. Визначено сфери застосування матеріалів. Виготовлено дослідні зразки фільтрувальних курток, які призначено до робіт в умовах виробничого середовища за наявності промислових забруднень пилом, аерозолями та випарюваннями.

Досліджено захисні і фізико-механічні характеристики матеріалів, розроблених з використанням полівінілхлориду, і на підставі отриманих результатів обґрунтовано можливість їх використання для захисного одягу, призначеного до робіт в умовах радіоактивного забруднення робочого майданчику атомних електричних станцій і прилеглих територій.

Залучено 8 студентів, підготовити 3 розділи у магістерських роботах.

Зроблено 2 доповіді у наукових конференціях з публікацією тез.

Опубліковано 2 статті.

Приклади публікацій:

 1. Третякова Л.Д. Оцінка елекстростатичних ризиків засобів індивідуального захисту працівників. / Л.Д. Третякова, І.М. Подобед Проблеми охорони праці в Україні. Зб.наук.праць. – 2014. – Вип. 27. – С. 25–33.
 2. Третякова Л.Д. Новітні засоби індивідуального захисту для здійснення аварійно-рятувальних робіт.    / Л.Д. Третякова. Інформаційний бюлетень з охорони праці. –2014. – Вип.1. – С. 98–103.