ПРОГРАМА

навчальної дисципліни підготовки бакалаврів інженерних спеціальностей університету

Робочі програми навчальної дисципліни

(Силабус)

Робочі програми навчальної дисципліни

(Силабус) 2023/2024 н.р.

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ ДИСЦИПЛІНИ «ОХОРОНА ПРАЦІ ТА ЦИВІЛЬНИЙ ЗАХИСТ»

Левченко О. Г., докт. техн. наук, проф., Полукаров О.І., канд. тех. наук, доц.,
(каф .ОПЦБ КПІ ім. Ігоря Сікорського)

Рішенням Вченої Ради КПІ ім. Ігоря Сікорського, до циклу базової підготовки бакалаврів з усіх інженерних спеціальностей університету, починаючи з 2017/18 навчального року, вводиться комплексна навчальна дисципліна “Охорона праці та цивільний захист»” (ОП та ЦЗ). Концепція цієї дисципліни формувалася як система поглядів, яка склалася на основоположні наукові і теоретичні положення, а також практичні підходи до ґрунтовної підготовки фахівців технічних спеціальностей у сфері професійної, цивільної та побутової безпеки. У відповідності з цією концепцією дисципліна “ОП та ЦЗ” розглядається як міждисциплінарна синтетична сукупність додаткових знань і умінь, необхідність і потреба в яких диктується як загальними соціально значущими виховно-освітніми, так і суто професійними цілями.

Викладена концепція в повному обсязі реалізована в програмі навчальної дисципліни «Охорона праці та цивільний захист», яка була складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів з інженерних спеціальностей, ухвалена Методичною Радою КПІ ім. Ігоря Сікорського (Протокол від 30.04. 2017 р. № 7) і впроваджена у навчальний процес з 1 вересня 2017 року.