Кравець Василь Іванович (1903-1973 рр.),

кандидат технічних наук, доцент

З 1962 по 1973 рр. очолював кафедру охорони праці

Фундатор і перший керівник кафедри.

З 1949 року В.І. Кравець працював у КПІ, очолював кафедру розробки родовищ корисних копалин, був завідувачем кафедри рудникової вентиляції, з 1951 по 1959 рр. був деканом гірничого факультету, а з 1962 по 1973 рр. очолював кафедру охорони праці.

Ткачук Костянтин Нифонтович, 1935 р.

доктор технічних наук, професор

Керував кафедрою з 1973 по 2006 рік

Заслужений професор КПІ, лауреат Державної премії в галузі науки і техніки, голова Комісії з охорони праці науково-методичної ради МОНУ, член спеціалізованої Вченої Ради по захисту докторських дисертацій, фундатор і керівник  Національного науково-дослідного інституту охорони праці України.

Левченко Олег Григорович, 1956 р.

доктор технічних наук, професор

Завідувач кафедри охорони праці, промислової та цивільної безпеки з    

2007 року

Фахівець у галузі охорони праці та безпеки життєдіяльності

З 2003 року працює в НТУУ «КПІ» на посаді професора кафедри охорони праці, а з 2007 року  − завідувач кафедри «Охорони праці, промислової та цивільної безпеки».

В 1988 році О. Г. Левченко отримав науковий ступінь кандидата технічних наук,  в 2002 році – науковий ступінь доктора технічних наук, а в 2014 році – вчене звання професор.

Основні напрямки наукової діяльності: вивчення шкідливих та небезпечних виробничих факторів зварювального виробництва; теоретичні основи процесів утворення зварювальних аерозолів; дослідження гігієнічних характеристик процесів зварювання, зварювальних матеріалів і способів зварювання; розробка методів і засобів нейтралізації шкідливих речовин, що надходять у повітря виробничих приміщень, технологічних і санітарно-технічних заходів щодо мінімізації шкідливих виділень у повітря робочої зони; дослідження фільтруючих матеріалів для засобів захисту зварників і навколишнього середовища; створення нових високоефективних фільтровентиляційних  агрегатів та засобів індивідуального захисту; проблеми електромагнітної безпеки зварників (визначення рівнів магнітних полів під час роботи електрозварювального обладнання, розробка методів та засобів захисту працюючих від електромагнітних полів та випромінювань).

Викладацька робота − читає лекції для студентів зварювального факультету на основі створеного ним креативного курсу з охорони праці у зварювальному виробництві; проводить консультації з охорони праці для дипломників.

В результаті виконання поставлених завдань О. Г. Левченко запропонував  комплекс заходів щодо захисту зварників і навколишнього середовища від шкідливого впливу зварювальних аерозолів. На основі виконаних ним досліджень знайшли подальший розвиток уявлення про процеси утворення аерозолів як неминучого результату електродугового процесу, установлено закономірності формування хімічного складу зварювальних аерозолів. При цьому була запропонована математична модель хімічного складу аерозолю, виходячи не тільки з термодинамічних уявлень, але й з урахуванням особливостей випаровування металів зварювальної ванни, тобто нерівноважного переходу компонентів металевого розплаву в аерозоль.

За роки роботи О. Г. Левченко виконав дослідження гігієнічних характеристик практично всіх відомих в Україні й Росії марок зварювальних матеріалів (покритих електродів, зварювальних дротів, флюсів). На основі цього створена інформаційно-пошукова система гігієнічних характеристик зварювальних матеріалів ECO-WELD (Екологія зварювання), що являє собою не тільки базу даних про зварювальні аерозолі, але й базу знань, створених автором, про методи й засоби захисту зварників і навколишнього середовища. Розроблено технологічні рекомендації щодо удосконалювання зварювальних матеріалів і технологій зварювання, а також санітарно-технічні заходи. Для нейтралізації шкідливих речовин виконано дослідження й вибір фільтруючих матеріалів різних видів з метою застосування в системах місцевої вентиляції й засобах індивідуального захисту органів дихання зварників. За участю О. Г. Левченко розроблено нові моделі засобів місцевої вентиляції й індивідуального захисту, організоване серійне виробництво вентиляційних і фільтровентиляційних агрегатів марки «ТЕМП».

О. Г. Левченко автор більше 280 опублікованих робіт: статей, монографій, навчальних посібників, винаходів, нормативних документів.

 На кафедрі охорони праці, промислової та цивільної безпеки (далі – ОППЦБ) працюють 17 штатних науково-педагогічних працівників, з них – 2 доктори наук, 12 кандидатів наук та 3 викладачів без вченого ступеня.

12 осіб працюють на кафедрі як сумісники. З них – 2 доктори наук.

Всього молодих вчених – 1.