Дисципліна «Цивільний захист» в НТУУ «КПІ» вивчається згідно з «Програмою навчальної дисципліни підготовки спеціалістів та магістрів всіх напрямів та спеціальностей», ухваленою методичною радою університету протокол №9 від 15.05 2014 р. та затвердженою Першим проректором університету.

Навчальна дисципліна належить до циклу професійної та практичної підготовки і є нормативною дисципліною обов’язкового вибору.

Предметом навчальної дисципліни є законодавчі, нормативно-правові, соціально-економічні, інженерно-технічні і санітарно-гігієнічні основи цивільного захисту, необхідні для виконання майбутніми фахівцями професійних обов’язків у напряму забезпечення заходів, спрямованих на регулювання техногенної та природної безпеки, проведення оцінки рівнів ризику, завчасне реагування на загрозу виникнення надзвичайної ситуації на основі даних моніторингу, експертизи, досліджень та прогнозів щодо можливого перебігу подій з метою недопущення їх переростання у надзвичайну ситуацію або пом’якшення її можливих наслідків з урахуванням особливостей майбутньої професії і можливих первинних посад спеціалістів та магістрів.

Міждисциплінарні зв’язки: у структурно-логічній схемі дисципліна «Цивільний захист» вивчається на етапі підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст після дисциплін природничо-наукової підготовки, дисципліни «Безпека життєдіяльності» та основних дисциплін циклу професійної та практичної підготовки, коли студенти мають достатнє уявлення щодо умов їхньої майбутньої професійної діяльності. Це забезпечує можливість викладання дисципліни з урахуванням професійної орієнтації майбутніх фахівців.

Метою навчальної дисципліни є формування у студентів здатності творчо мислити, вирішувати складні проблеми інноваційного характеру й приймати продуктивні рішення у сфері цивільного захисту з урахуванням особливостей майбутньої професійної діяльності на першій посаді.

На вивчення дисципліни відводиться 30 годин навчального часу /1,0 кредит ECTS/.

Розподіл навчального часу

Денна форма навчання:

  • Лекції – 10 год.
  • Практичних занять – 8 год.
  • СРС – 12 год.

Заочна Форма навчання :

  • Лекції – 6 год.
  • Практичних занять – 2 год.
  • СРС – 22 год.

Семестрова атестація – диференційний залік.