Навчальна дисципліна “Основи охорони праці” належить до циклу професійної та практичної підготовки

Предметом навчальної дисципліни «Основи охорони праці» є законодавчі та нормативно-правові, організаційно-технічні і санітарно-гігієнічні основи охорони праці, необхідні для виконання майбутніми фахівцями своїх професійних обов’язків у напряму забезпечення належних та безпечних і здорових умов праці на окремих робочих місцях і у невеличких підрозділах (трудових колективах) з урахуванням особливостей майбутньої професії і можливих первинних посад випускників.

Метою дисципліни «Основи охорони праці» є формування у студентів усвідомлення відповідальності за особисту та колективну безпеку та здатностей (компетентностей) для її оцінки і забезпечення на робочих місцях і у підрозділах  під час майбутньої   професійної діяльності на первинних посадах.

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 45  годин/ 1,5 кредита ECTS. Навчальна дисципліна складається з одного однойменного кредитного  модулю. Рекомендований розподіл навчального часу: денна форма навчання (лекції – 10 год.; лабораторні роботи або практичні заняття – 8 год.; СРС – 9 год; семестрова атестація – екзамен усний), заочна форма навчання   (лекції – 4 год.; практичні заняття – 4 год.; СРС – 19 год.; семестрова атестація – екзамен усний).

Навчально-методичне забезпечення дисципліни

1. Ткачук КН., Халімовський М.О., Зацарний В.В. та ін. Основи охорони праці: Підручник. − К.: Основа, 2006. − 448 с.

  1. Ткачук К.Н., Зацарний В.В. та ін. Охорона праці та промислова безпека: Навчальний посібник. -Київ: Лібра, 2010.- 558 с.
  2. Практикум з охорони праці / За ред. В.Ц. Жидецького. Львів: Афіша, 2000. − 352 с.

Опис кредитного модуля «Основи охорони праці»

Анотація до конспекту лекцій